AncestralPride_orishaCalendar

IFA/ORISA CALENDAR FOR SEPTEMBER, 2019

1.  Sango/Oya
2.  Obatala/Egungun/Iyaami/Sanpanna
3.  Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja/Olokun                ***
4.  Ogun/Osoosi/Orisa Oko
5.  Sango/Oya
6.  Obatala/Egungun/Iyaami/Sanpanna
7.  Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja/Olokun                **
8.  Ogun/Osoosi/Orisa Oko
9.  Sango/Oya
10.  Obatala/Egungun/Iyaami/Sanpanna
11.  Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja/Olokun                **
12.  Ogun/Osoosi/Orisa Oko
13.  Sango/Oya
14.  Obatala/Egungun/Iyaami/Sanpanna
15.  Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja/Olokun                **
16.  Ogun/Osoosi/Orisa Oko
17.  Sango/Oya
18.  Obatala/Egungun/Iyaami/Sanpanna
19.  Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja/Olokun                ***
20.  Ogun/Osoosi/Orisa Oko
21.  Sango/Oya
22.  Obatala/Egungun/Iyaami/Sanpanna
23.  Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja/Olokun                **
24.  Ogun/Osoosi/Orisa Oko
25.  Sango/Oya
26.  Obatala/Egungun/Iyaami/Sanpanna
27.  Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja/Olokun                **
28.  Ogun/Osoosi/Orisa Oko 0
29.  Sango/Oya
30.  Obatala/Egungun/Iyaami/Sanpanna

 

**    Oroorun ose Ifa
***  Itadogun ose ifa

AncestralPride_orishaCalendar

IFA/ORISA CALENDAR FOR AUGUST, 2019

 1. Obatala/Egungun/Iyaami/Sanpanna
 2. Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja                    ***
 3. Ogun/Osoosi
 4. Sango/Oya
 5. Obatala/Egungun/Iyaami/Sanpanna
 6. Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja                    **
 7. Ogun/osoosi
 8. Sango/oya
 9. Obatala/egungun/iyaami/sanpanna
 10. Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja                    **
 11. Ogun/Osoosi
 12. Sango/Oya
 13. Obatala/egungun/iyaami/sanpanna
 14. Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja                    **
 15. Ogun/Osoosi
 16. Sango/Oya
 17. Obatala/egungun/iyaami/sanpanna
 18. Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja                    ***
 19. Ogun/Osoosi
 20. Sango/Oya
 21. Obatala/Egungun/Iyaami/Sanpanna
 22. Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja                    **
 23. Ogun/osoosi
 24. Sango/Oya
 25. Obatala/Egungun/Iyaami/Sanpanna
 26. Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja                    **
 27. Ogun/osoosi
 28. Sango/Oya
 29. Obatala/Egungun/Iyaami/Sanpanna
 30. Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja                    **
 31. Ogun/osoosi

 

**    Oroorun ose Ifa
***  Itadogun ose ifa

AncestralPride_orishaCalendar

IFA/ORISA CALENDAR FOR JULY, 2019

 1. Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja/Olokun                                    ***
 2. Ogun/Osoosi/Orisa Oko
 3.  Sango/Oya
 4.  Obatala/Egungun/Iyaami/Sanpanna
 5.  Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja/Olokun                                    **
 6.  Ogun/Osoosi/Orisa Oko
 7.  Sango/Oya
 8. Obatala/Egungun/Iyaami/Sanpanna
 9. Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja/Olokun                                     **
 10. Ogun/Osoosi/Orisa Oko
 11. Sango/Oya
 12. Obatala/Egungun/Iyaami/Sanpanna   
 13. Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja/Olokun                                     **
 14. Ogun/Osoosi/Orisa Oko
 15. Sango/Oya
 16. Obatala/Egungun/Iyaami/Sanpanna
 17. Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja/Olokun                                     ***
 18. Ogun/Osoosi/Orisa Oko
 19. Sango/Oya
 20. Obatala/Egungun/Iyaami/Sanpanna
 21. Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja/Olokun                                     **
 22. Ogun/Osoosi/Orisa Oko
 23. Sango/Oya
 24. Obatala/Egungun/Iyaami/Sanpanna
 25. Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja/Olokun                                     **
 26. Ogun/Osoosi/Orisa Oko
 27. Sango/Oya
 28. Obatala/Egungun/Iyaami/Sanpanna
 29. Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja/Olokun                                     **
 30. Ogun/Osoosi/Orisa Oko
 31. Sango/Oya

 

**    Oroorun ose Ifa
***  Itadogun ose ifa

IFA/ORISA CALENDAR FOR JUNE, 2019

1.   Sango/Oya
2.   Obatala/Egungun/Iyaami/Sanpanna
3.   Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja/Olokun                                **
4.   Ogun/Osoosi/Orisa Oko
5.   Sango/Oya
6.   Obatala/Egungun/Iyaami/Sanpanna
7.   Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja/Olokun                                **
8.   Ogun/Osoosi/Orisa Oko
9.   Sango/Oya
10. Obatala/Egungun/Iyaami/Sanpanna
11. Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja/Olokun                                **
12. Ogun/Osoosi/Orisa Oko
13. Sango/Oya
14. Obatala/Egungun/Iyaami/Sanpanna
15. Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja/Olokun                                ***
16. Ogun/Osoosi/Orisa Oko
17. Sango/Oya
18. Obatala/Egungun/Iyaami/Sanpanna
19. Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja/Olokun                                **
20. Ogun/Osoosi/Orisa Oko
21. Sango/Oya
22. Obatala/Egungun/Iyaami/Sanpanna
23. Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja/Olokun                                **
24. Ogun/Osoosi/Orisa Oko
25. Sango/Oya
26. Obatala/Egungun/Iyaami/Sanpanna
27. Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja/Olokun                                **
28. Ogun/Osoosi/Orisa Oko
29. Sango/Oya
30. Obatala/Egungun/Iyaami/Sanpanna

**    Oroorun ose Ifa
***  Itadogun ose ifa

AncestralPride_orishaCalendar

IFA /ORISA CALENDAR FOR MAY, 2019

1. Obatala/Egungun/Iyaami/Sanpanna
2. Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja/Olokun                                **
3. Ogun/Osoosi/Orisa Oko
4. Sango/Oya
5. Obatala/Egungun/Iyaami/Sanpanna
6. Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja/Olokun                                **
7. Ogun/Osoosi/Orisa Oko
8. Sango/Oya
9. Obatala/Egungun/Iyaami/Sanpanna
10. Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja/Olokun                                **
11. Ogun/Osoosi/Orisa Oko
12. Sango/Oya
13. Obatala/Egungun/Iyaami/Sanpanna
14. Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja/Olokun                               ***
15. Ogun/Osoosi/Orisa Oko
16. Sango/Oya
17. Obatala/Egungun/Iyaami/Sanpanna
18. Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja/Olokun                                **
19. Ogun/Osoosi/Orisa Oko
20. Sango/Oya
21. Obatala/Egungun/Iyaami/Sanpanna
22. Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja/Olokun                                **
23. Ogun/Osoosi/Orisa Oko
24. Sango/Oya
25. Obatala/Egungun/Iyaami/Sanpanna
26. Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja/Olokun                                **
27. Ogun/Osoosi/Orisa Oko
28. Sango/Oya
29. Obatala/Egungun/Iyaami/Sanpanna
30. Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja/Olokun                               ***
31. Ogun/Osoosi/Orisa Oko

**    Oroorun ose Ifa
***  Itadogun ose ifa

 

AncestralPride_orishaCalendar

IFA /ORISA CALENDAR FOR MARCH, 2019

1.  Sango/Oya
2.  Obatala/Egungun/Iyaami/Sanpanna
3.  Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja/Olokun                             **
4.  Ogun/Osoosi/Orisa Oko
5.  Sango/Oya
6.  Obatala/Egungun/Iyaami/Sanpanna
7.  Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja/Olokun                             **
8.  Ogun/Osoosi/Orisa Oko
9.  Sango/Oya
10.  Obatala/Egungun/Iyaami/Sanpanna
11.  Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja/Olokun                           ***
12.  Ogun/Osoosi/Orisa Oko
13.  Sango/Oya
14.  Obatala/Egungun/Iyaami/Sanpanna
15.  Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja/Olokun                             **
16.  Ogun/Osoosi/Orisa Oko
17.  Sango/Oya
18.  Obatala/Egungun/Iyaami/Sanpanna
19.  Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja/Olokun                             **
20.  Ogun/Osoosi/Orisa Oko X
21.  Sango/Oya
22.  Obatala/Egungun/Iyaami/Sanpanna
23.  Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja/Olokun                             **
24.  Ogun/Osoosi/Orisa Oko
25.  Sango/Oya
26.  Obatala/Egungun/Iyaami/Sanpanna
27.  Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja/Olokun                             ***
28.  Ogun/Osoosi/Orisa Oko
29.  Sango/Oya
30.  Obatala/Egungun/Iyaami/Sanpanna
31.  Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja/Olokun                             **

 

**    Oroorun ose Ifa
***  Itadogun ose ifa