AncestralPrideTemple_IFA/ÒRÌSÀ_CALENDAR

IFA/ÒRÌSÀ CALENDAR FOR MARCH, 2021

1.   Ogun /Osoosi/Orisa Oko
2.   Sango/Ọya
3.   Obatala/Egungun/Iyaami/Obaluaye
4.   Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemọja/Olokun                    **
5.   Ogun /Osoosi/Orisa Oko
6.   Sango/Ọya
7.   Obatala/Egungun/Iyaami/Obaluaye
8.   Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemọja/Olokun                    **
9.   Ogun /Osoosi/Orisa Oko
10.  Sango/Ọya
11.  Obatala/Egungun/Iyaami/Obaluaye
12.  Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemọja/Olokun                    **
13.  Ogun /Osoosi/Orisa Oko
14.  Sango/Ọya
15.  Obatala/Egungun/Iyaami/Obaluaye
16.  Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemọja/Olokun                    ***
17. Ogun /Osoosi/Orisa Oko
18.  Sango/Ọya
19.  Obatala/Egungun/Iyaami/Obaluaye
20.  Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemọja/Olokun                    **
21.  Ogun /Osoosi/Orisa Oko
22.  Sango/Ọya
23.  Obatala/Egungun/Iyaami/Obaluaye
24.  Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemọja/Olokun                    **
25.  Ogun /Osoosi/Orisa Oko
26.  Sango/Ọya
27.  Obatala/Egungun/Iyaami/Obaluaye
28.  Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemọja/Olokun                    **
29.  Ogun /Osoosi/Orisa Oko
30.  Sango/Ọya
31.  Obatala/Egungun/Iyaami/Obaluaye

**    Oroorun Ose Ifa
***  Itadogun Ose Ifa

AncestralPrideTemple_IFA/ÒRÌSÀ_CALENDAR

IFA/ÒRÌSÀ CALENDAR FOR FEBRUARY, 2021

1.   Ogun /Osoosi/Orisa Oko
2.   Sango/Ọya
3.   Obatala/Egungun/Iyaami/Obaluaye
4.   Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemọja/Olokun                    **
5.   Ogun /Osoosi/Orisa Oko
6.   Sango/Ọya
7.   Obatala/Egungun/Iyaami/Obaluaye
8.   Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemọja/Olokun                    **
9.   Ogun /Osoosi/Orisa Oko
10.  Sango/Ọya
11.  Obatala/Egungun/Iyaami/Obaluaye
12.  Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemọja/Olokun                    ***
13.  Ogun /Osoosi/Orisa Oko
14.  Sango/Ọya
15.  Obatala/Egungun/Iyaami/Obaluaye
16.  Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemọja/Olokun                    **
17. Ogun /Osoosi/Orisa Oko
18.  Sango/Ọya
19.  Obatala/Egungun/Iyaami/Obaluaye
20.  Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemọja/Olokun                    **
21.  Ogun /Osoosi/Orisa Oko
22.  Sango/Ọya
23.  Obatala/Egungun/Iyaami/Obaluaye
24.  Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemọja/Olokun                    **
25.  Ogun /Osoosi/Orisa Oko
26.  Sango/Ọya
27.  Obatala/Egungun/Iyaami/Obaluaye
28.  Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemọja/Olokun                    ***

 

**    Oroorun Ose Ifa
***  Itadogun Ose Ifa

AncestralPrideTemple_IFA/ÒRÌSÀ_CALENDAR

IFA/ÒRÌSÀ CALENDAR FOR JANUARY, 2021

1.   Sango/Ọya
2.   Obatala/Egungun/Iyaami/Obaluaye
3.   Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemọja/Olokun                    **
4.   Ogun /Osoosi/Orisa Oko
5.   Sango/Ọya
6.   Obatala/Egungun/Iyaami/Obaluaye
7.   Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemọja/Olokun                    **
8.   Ogun /Osoosi/Orisa Oko
9.   Sango/Ọya
10.  Obatala/Egungun/Iyaami/Obaluaye
11.  Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemọja/Olokun                   ***
12.  Ogun /Osoosi/Orisa Oko
13.  Sango/Ọya
14.  Obatala/Egungun/Iyaami/Obaluaye
15.  Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemọja/Olokun                   **
16.  Ogun /Osoosi/Orisa Oko
17.  Sango/Ọya
18.  Obatala/Egungun/Iyaami/Obaluaye
19.  Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemọja/Olokun                   **
20. Ogun /Osoosi/Orisa Oko
21.  Sango/Ọya
22.  Obatala/Egungun/Iyaami/Obaluaye
23.  Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemọja/Olokun                   **
24.  Ogun /Osoosi/Orisa Oko
25.  Sango/Ọya
26.  Obatala/Egungun/Iyaami/Obaluaye
27.  Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemọja/Olokun                   ***
28.  Ogun /Osoosi/Orisa Oko
29.  Sango/Ọya
30.  Obatala/Egungun/Iyaami/Obaluaye
31.  Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemọja/Olokun                   **

 

**    Oroorun Ose Ifa
***  Itadogun Ose Ifa

AncestralPrideTemple_IFA/ÒRÌSÀ_CALENDAR

IFA/ÒRÌSÀ CALENDAR FOR DECEMBER, 2020

1.   Obatala/Egungun/Iyaami/Obaluaye
2.   Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemọja/Olokun                    **
3.   Ogun /Osoosi/Orisa Oko
4.   Sango/Ọya
5.   Obatala/Egungun/Iyaami/Obaluaye
6.   Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemọja/Olokun                    **
7.   Ogun /Osoosi/Orisa Oko
8.   Sango/Ọya
9.   Obatala/Egungun/Iyaami/Obaluaye
10.  Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemọja/Olokun                    ***
11.  Ogun /Osoosi/Orisa Oko
12.  Sango/Ọya
13.  Obatala/Egungun/Iyaami/Obaluaye
14.  Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemọja/Olokun                    **
15.  Ogun /Osoosi/Orisa Oko
16.  Sango/Ọya
17.  Obatala/Egungun/Iyaami/Obaluaye
18.  Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemọja/Olokun                    **
19.  Ogun /Osoosi/Orisa Oko
20.  Sango/Ọya
21.  Obatala/Egungun/Iyaami/Obaluaye
22.  Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemọja/Olokun                    **
23. Ogun /Osoosi/Orisa Oko
24.  Sango/Ọya
25.  Obatala/Egungun/Iyaami/Obaluaye
26.  Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemọja/Olokun                    ***
27.  Ogun /Osoosi/Orisa Oko
28.  Sango/Ọya
29.  Obatala/Egungun/Iyaami/Obaluaye
30.  Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemọja/Olokun                    **
31.  Ogun /Osoosi/Orisa Oko

 

**    Oroorun Ose Ifa
***  Itadogun Ose Ifa

AncestralPrideTemple_IFA/ÒRÌSÀ_CALENDAR

IFA/ÒRÌSÀ CALENDAR FOR NOVEMBER, 2020

1.  Ogun /Osoosi/Orisa Oko
2.  Sango/Ọya
3.  Obatala/Egungun/Iyaami/Obaluaye
4.   Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemọja/Olokun                    **
5.  Ogun /Osoosi/Orisa Oko
6.  Sango/Ọya
7.  Obatala/Egungun/Iyaami/Obaluaye
8.   Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemọja/Olokun                    ***
9.  Ogun /Osoosi/Orisa Oko
10.  Sango/Ọya
11.  Obatala/Egungun/Iyaami/Obaluaye
12.  Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemọja/Olokun                    **
13.  Ogun /Osoosi/Orisa Oko
14.  Sango/Ọya
15.  Obatala/Egungun/Iyaami/Obaluaye
16.  Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemọja/Olokun                    **
17.  Ogun /Osoosi/Orisa Oko
18.  Sango/Ọya
19.  Obatala/Egungun/Iyaami/Obaluaye
20.  Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemọja/Olokun                    **
21.  Ogun /Osoosi/Orisa Oko
22.  Sango/Ọya
23.  Obatala/Egungun/Iyaami/Obaluaye
24.  Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemọja/Olokun                    ***
25. Ogun /Osoosi/Orisa Oko
26.  Sango/Ọya
27.  Obatala/Egungun/Iyaami/Obaluaye
28.  Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemọja/Olokun                    **
29.  Ogun /Osoosi/Orisa Oko
30.  Sango/Ọya

** Oroorun Ose Ifa
*** Itadogun Ose Ifa

AncestralPrideTemple_IFA/ÒRÌSÀ_CALENDAR

IFA/ÒRÌSÀ CALENDAR FOR OCTOBER, 2020

1.   Sango/Ọya
2.   Obatala/Egungun/Iyaami/Obaluaye
3.   Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemọja/Olokun                    **
4.   Ogun /Osoosi/Orisa Oko
5.   Sango/Ọya
6.   Obatala/Egungun/Iyaami/Obaluaye
7.   Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemọja/Olokun                    ***
8.   Ogun /Osoosi/Orisa Oko
9.   Sango/Ọya
10.  Obatala/Egungun/Iyaami/Obaluaye
11.  Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemọja/Olokun                    **
12.  Ogun /Osoosi/Orisa Oko
13.  Sango/Ọya
14.  Obatala/Egungun/Iyaami/Obaluaye
15.  Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemọja/Olokun                    **
16.  Ogun /Osoosi/Orisa Oko
17.  Sango/Ọya
18.  Obatala/Egungun/Iyaami/Obaluaye
19.  Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemọja/Olokun                    **
20.  Ogun /Osoosi/Orisa Oko
21.  Sango/Ọya
22.  Obatala/Egungun/Iyaami/Obaluaye
23.  Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemọja/Olokun                    ***
24.  Ogun /Osoosi/Orisa Oko
25.  Sango/Ọya
26.  Obatala/Egungun/Iyaami/Obaluaye
27.  Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemọja/Olokun                    **
28.  Ogun /Osoosi/Orisa Oko
29.  Sango/Ọya
30.  Obatala/Egungun/Iyaami/Obaluaye
31.  Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemọja/Olokun                    **

** Oroorun Ose Ifa
*** Itadogun Ose Ifa