Itadogun ReadingCalendar

ITADOGUN READING (03-JANUARY-2017)

OGUNDA-OFUN

The Odu ifa casted for today’s Itadogun Ifa reading and as the beginning of the year is OGUNDA OFUN with blessing of child. We are asked to feed Ifa with pig and make sacrifice to Esu and Obatala for the success of 2018. Ifa said we should not make attempt to terminate pregnancy as there will be blessing of children for the barren or people seeking to give birth to more children.

Ifa said and I quote:

“Gbabutuyeke

adifa fun ogun

to n lo re do efun ti n se omo Orisagbowuji,

Won ni ebo ni kose, O gbe’bo, O rubo

Nje, gbabutuyeke,

Ogun lo do efun loyun,

Gbabutuyeke”ENGLISH VERSION

“Gbabutuyeke,

cast divination for ogun,

when he was going to impregnate efun,

Continue reading

Itadogun ReadingCalendar

ITADOGUN READING (18-DECEMBER-2017)

OTURA-MEJI

The Odu ifa casted for today’s Itadogun Ifa reading is OTURA MEJI with blessing of wealth and prosperity. Ifa ask us to make sacrifice to Esu and the river goddess. Ifa said many people/enemy has look down on us, Ifa said he will do good things in our life to suprise our enemy and make us prosper.

Ifa said and I quote:

“Pere n sele

Adifa fun otu

ti n se awo lo sode ijebu

Won ni ebo ni kose,

o’rubo,

Nje otu wo,

Otu to ru awun meji to la yebeyebe”
ENGLISH VERSION

“Pere n sele

Cast divination for otu

When he was embarking on a Journey to the city of Ijebu,

he was asked to make sacrifice,Continue reading

Itadogun ReadingCalendar

ITADOGUN READING (02-DECEMBER-2017)

OBARA-MEJI

The Odu ifa casted for today’s itadogun Reading is OBARA-MEJI with Blessing of wealth. Ifa said we should make offering to esu and appease Ifa, we should not allow the doctrine of Ifa to perish in our various lineage.

Ifa said and I quote:

“Emi oba, Iwo oba

Adifa fun oloba bedu

Omo ayin kini kini bo omo lenu

O n fi ojojumo sunrawun Ire gbogbo

Won ni ebo ni ko se

Nje e ma ma je ki Ifa o run

Egungun oloba e ma je ki fa run
ENGLISH VERSION

“I am Oba, You are Oba (Oba is a City)

Cast divination for Oloba bedu  (the people of Oba)

Mysterious child of the town.Continue reading

Itadogun ReadingCalendar

ITADOGUN READING (15-SEPTEMBER-2017)

IWORI-IKA

The Odu ifa casted for today’s itadogun Reading is IWORI-IKA with Blessing of wealth. Ifa said we should make sacrifice to esu and appease Ogun on our day to day activities and business. Ifa said we he will make us prosper.

Ifa said and I quote:

“Bi a ba da iwori ayoka erin la rin

Adifa fun won ni ijebu mure, ogbonkan,

omo ako irin yebe yebe yari ogun,

Ebo ire, aje, omo ni won ni ki won se,

Won gbe ebo won rubo,

Nje, owo po, owo po ni ijebu, Iwori Ayoka,

Omo po, Omo po ni Ijebu Iwori Ayoka

Ire po, Ire po ni Ijebu Iwori Ayoka”

ENGLISH VERSION

“If we cast Iwori Ayoka, we start rejoicing,

Cast divination for the people of Ijebu Mure,Continue reading

Itadogun ReadingCalendar

ITADOGUN READING (13-SEPTEMBER-2017)

IRETE-IKA

The Odu ifa casted for today’s itadogun Reading is IRETE-IKA with ire aiku (Blessing of Longetivity). Ifa ask us to make sacrifice for longetivity and talks about three siblings that needs to make ebo, so that two of them will not die leaving only one behind. Ifa said he will bless us and accept our prayers at today’s Ose Ifa.

Ifa said and I quote:

“A’teka awo ila difa fun ila

A’teka awo ikan difa fun ikan

Ateka awo bobo awodi difa fun bobo awodi

Awon meteta n ti ikole orun bo wa si aiye

Ebo ni won ni ki won se,

Bobo awodi nikan ni nbe leyin ti n toju ebo,

Ebo ti re lo da adaju”

ENGLISH VERSION

“A’teka the priest of okro cast divination for okro,

A’teka the priest of garden egg cast divination for garden egg,
Continue reading

Itadogun ReadingCalendar

ITADOGUN READING (28-AUGUST-2017)

OTURA IROSUN

The Odu Ifa casted for today’s itadogun reading is OTURA IROSUN with blessing of victory over our enemy. Ifa said we should offer sacrifice to triumph over our enemy, Ifa said we should be careful in trusting people. Ifa said we should not be afraid of our enemy, no matter how powerful they are, we will triumph with the help of Ifa and Ebbo we do.

Ifa said and I quote:

Ifa said and I quoted here:

Ede alumo awo ile olupo

L’odifa fun olupo alaielu

Nijo ti ogun ibi ka won mole pitipiti

Won ni ebo ni kose

Nje, ero opo, ero ofa, e wa bani lanise ogun

Aruse ogun, n la ba ni lese oba orisa

ENGLISH VERSION

Ede alumo, the priest of olupo

Cast divination for olupo alaielu

Continue reading