AncestralPrideTemple_IFA/ÒRÌSÀ_CALENDAR

IFA/ÒRÌSÀ CALENDAR FOR APRIL, 2023

1.  Sango/Ọya

2.  Obatala/Egungun/Iyaami/Obaluaye

3.  Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemọja/Olokun                       **

4.  Ogun /Osoosi/Orisa Oko

5.  Sango/Ọya

6.  Obatala/Egungun/Iyaami/Obaluaye

7.  Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemọja/Olokun                      ***

8.  Ogun /Osoosi/Orisa Oko

9.  Sango/Ọya

10.  Obatala/Egungun/Iyaami/Obaluaye

11.  Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemọja/Olokun                       **

12.  Ogun /Osoosi/Orisa Oko

13.  Sango/Ọya

14.  Obatala/Egungun/Iyaami/Obaluaye

15.  Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemọja/Olokun                       **

16.  Ogun /Osoosi/Orisa Oko

17.  Sango/Ọya

18.  Obatala/Egungun/Iyaami/Obaluaye

19.  Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemọja/Olokun                       **

20.  Ogun /Osoosi/Orisa Oko

21.  Sango/Ọya

22.  Obatala/Egungun/Iyaami/Obaluaye

23.  Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemọja/Olokun                       ***

24.  Ogun /Osoosi/Orisa Oko

25.  Sango/Ọya

26.  Obatala/Egungun/Iyaami/Obaluaye

27.  Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemọja/Olokun                       **

28.  Ogun /Osoosi/Orisa Oko

29.  Sango/Ọya

30.  Obatala/Egungun/Iyaami/Obaluaye

 

** Oroorun Ose Ifa

*** Itadogun Ose Ifa

Posted in Ifa Calendar and tagged , , , , , , .

Leave a Reply