AncestralPrideTemple_IFA/ÒRÌSÀ_CALENDAR

IFA/ÒRÌSÀ CALENDAR FOR JANUARY, 2023

1.  Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemọja/Olokun                        ***

2.  Ogun /Osoosi/Orisa Oko

3.  Sango/Ọya

4.  Obatala/Egungun/Iyaami/Obaluaye

5.  Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemọja/Olokun                        **

6.  Ogun /Osoosi/Orisa Oko

7.  Sango/Ọya

8.  Obatala/Egungun/Iyaami/Obaluaye

9.  Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemọja/Olokun                        **

10.  Ogun /Osoosi/Orisa Oko

11.  Sango/Ọya

12.  Obatala/Egungun/Iyaami/Obaluaye

13.  Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemọja/Olokun                       **

14.  Ogun /Osoosi/Orisa Oko

15.  Sango/Ọya

16.  Obatala/Egungun/Iyaami/Obaluaye

17.  Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemọja/Olokun                       ***

18.  Ogun /Osoosi/Orisa Oko

19.  Sango/Ọya

20.  Obatala/Egungun/Iyaami/Obaluaye

21.  Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemọja/Olokun                       **

22.  Ogun /Osoosi/Orisa Oko

23.  Sango/Ọya

24.  Obatala/Egungun/Iyaami/Obaluaye

25.  Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemọja/Olokun                       **

26.  Ogun /Osoosi/Orisa Oko

27.  Sango/Ọya

28.  Obatala/Egungun/Iyaami/Obaluaye

29.  Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemọja/Olokun                       **

30.  Ogun /Osoosi/Orisa Oko

31.  Sango/Ọya

 

** Oroorun Ose Ifa

*** Itadogun Ose Ifa

Posted in Ifa Calendar and tagged , , , , , , .

Leave a Reply