AncestralPrideTemple_IFA/ÒRÌSÀ_CALENDAR

IFA/ÒRÌSÀ CALENDAR FOR MAY, 2023

1. Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemọja/Olokun                        **

2. Ogun /Osoosi/Orisa Oko

3. Sango/Ọya

4. Obatala/Egungun/Iyaami/Obaluaye

5. Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemọja/Olokun                        **

6. Ogun /Osoosi/Orisa Oko

7. Sango/Ọya

8. Obatala/Egungun/Iyaami/Obaluaye

9. Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemọja/Olokun                        ***

10. Ogun /Osoosi/Orisa Oko

11. Sango/Ọya

12. Obatala/Egungun/Iyaami/Obaluaye

13. Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemọja/Olokun                        **

14. Ogun /Osoosi/Orisa Oko

15. Sango/Ọya

16. Obatala/Egungun/Iyaami/Obaluaye

17. Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemọja/Olokun                        **

18. Ogun /Osoosi/Orisa Oko

19. Sango/Ọya

20. Obatala/Egungun/Iyaami/Obaluaye

21. Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemọja/Olokun                        **

22. Ogun /Osoosi/Orisa Oko

23. Sango/Ọya

24. Obatala/Egungun/Iyaami/Obaluaye

25. Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemọja/Olokun                        ***

26. Ogun /Osoosi/Orisa Oko

27. Sango/Ọya

28. Obatala/Egungun/Iyaami/Obaluaye

29. Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemọja/Olokun                        **

30. Ogun /Osoosi/Orisa Oko

31. Sango/Ọya

 

** Oroorun Ose Ifa

*** Itadogun Ose Ifa

Posted in Ifa Calendar and tagged , , , , , , .

Leave a Reply