AncestralPrideTemple_IFA/ÒRÌSÀ_CALENDAR

IFA/ÒRÌSÀ CALENDAR FOR AUGUST, 2023

1. Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemọja/Olokun                        **

2. Ogun /Osoosi/Orisa Oko

3. Sango/Ọya

4. Obatala/Egungun/Iyaami/Obaluaye

5. Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemọja/Olokun                        **

6. Ogun /Osoosi/Orisa Oko

7. Sango/Ọya

8. Obatala/Egungun/Iyaami/Obaluaye

9. Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemọja/Olokun                        **

10. Ogun /Osoosi/Orisa Oko

11. Sango/Ọya

12. Obatala/Egungun/Iyaami/Obaluaye

13. Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemọja/Olokun                        ***

14. Ogun /Osoosi/Orisa Oko

15. Sango/Ọya

16. Obatala/Egungun/Iyaami/Obaluaye

17. Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemọja/Olokun                        **

18. Ogun /Osoosi/Orisa Oko

19. Sango/Ọya

20. Obatala/Egungun/Iyaami/Obaluaye

21. Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemọja/Olokun                        **

22. Ogun /Osoosi/Orisa Oko

23. Sango/Ọya

24. Obatala/Egungun/Iyaami/Obaluaye

25. Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemọja/Olokun                        **

26. Ogun /Osoosi/Orisa Oko

27. Sango/Ọya

28. Obatala/Egungun/Iyaami/Obaluaye

29. Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemọja/Olokun                        ***

30. Ogun /Osoosi/Orisa Oko

31. Sango/Ọya

 

** Oroorun Ose Ifa

*** Itadogun Ose Ifa

AncestralPrideTemple_IFA/ÒRÌSÀ_CALENDAR

IFA/ÒRÌSÀ CALENDAR FOR AUGUST, 2022

1. Obatala/Egungun/Iyaami/Obaluaye
2. Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemọja/Olokun **
3. Ogun /Osoosi/Orisa Oko
4. Sango/Ọya
5. Obatala/Egungun/Iyaami/Obaluaye
6. Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemọja/Olokun **
7. Ogun /Osoosi/Orisa Oko
8. Sango/Ọya
9. Obatala/Egungun/Iyaami/Obaluaye
10. Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemọja/Olokun ***
11. Ogun /Osoosi/Orisa Oko
12. Sango/Ọya
13. Obatala/Egungun/Iyaami/Obaluaye
14. Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemọja/Olokun **
15. Ogun /Osoosi/Orisa Oko
16. Sango/Ọya
17. Obatala/Egungun/Iyaami/Obaluaye
18. Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemọja/Olokun **
19. Ogun /Osoosi/Orisa Oko
20. Sango/Ọya
21. Obatala/Egungun/Iyaami/Obaluaye
22. Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemọja/Olokun **
23. Ogun /Osoosi/Orisa Oko
24. Sango/Ọya
25. Obatala/Egungun/Iyaami/Obaluaye
26. Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemọja/Olokun ***
27. Ogun /Osoosi/Orisa Oko
28. Sango/Ọya
29. Obatala/Egungun/Iyaami/Obaluaye
30. Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemọja/Olokun **
31. Ogun /Osoosi/Orisa Oko

** Oroorun Ose Ifa
*** Itadogun Ose Ifa

AncestralPrideTemple_IFA/ÒRÌSÀ_CALENDAR

IFA/ÒRÌSÀ CALENDAR FOR AUGUST, 2021

1.   Sango/Ọya
2.   Obatala/Egungun/Iyaami/Obaluaye
3.   Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemọja/Olokun                   **
4.   Ogun /Osoosi/Orisa Oko
5.   Sango/Ọya
6.   Obatala/Egungun/Iyaami/Obaluaye
7.   Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemọja/Olokun                   ***
8.   Ogun /Osoosi/Orisa Oko
9.   Sango/Ọya
10.  Obatala/Egungun/Iyaami/Obaluaye
11.  Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemọja/Olokun                   **
12.  Ogun /Osoosi/Orisa Oko
13.  Sango/Ọya
14.  Obatala/Egungun/Iyaami/Obaluaye
15.  Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemọja/Olokun                   **
16.  Ogun /Osoosi/Orisa Oko
17.  Sango/Ọya
18.  Obatala/Egungun/Iyaami/Obaluaye
19.  Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemọja/Olokun                   **
20.  Ogun /Osoosi/Orisa Oko
21.  Sango/Ọya
22.  Obatala/Egungun/Iyaami/Obaluaye
23.  Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemọja/Olokun                   ***
24.  Ogun /Osoosi/Orisa Oko
25.  Sango/Ọya
26.  Obatala/Egungun/Iyaami/Obaluaye
27.  Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemọja/Olokun                   **
28.  Ogun /Osoosi/Orisa Oko
29.  Sango/Ọya
30.  Obatala/Egungun/Iyaami/Obaluaye
31.  Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemọja/Olokun                   **

**    Oroorun Ose Ifa
***  Itadogun Ose Ifa

AncestralPrideTemple_IFA/ÒRÌSÀ_CALENDAR

IFA/ÒRÌSÀ CALENDAR FOR AUGUST, 2020

1.   Ògún /Osoosi/Òrìṣà Oko
2.   Sango/Ọya
3.   Ọbatala /Egúngún /Iyaami/Ọbaluaye
4.   Ifá/Èṣù/Ọ̀ṣun/Ajé/Yemọja/Olókùn                    ***
5.   Ògún /Osoosi/Òrìṣà Oko
6.   Sango/Ọya
7.   Ọbatala/Egúngún/Iyaami/Ọbaluaye
8.   Ifá/Èṣù/Ọ̀ṣun/Ajé/Yemọja/Olókùn                    **
9.   Ògún/Osoosi/Òrìṣà Oko
10.  Sango/Ọya
11.  Ọbatala/Egúngún/Iyaami/Ọbaluaye
12.  Ifá/Èṣù/Ọ̀ṣun/Ajé/Yemọja/Olókùn                    **
13.  Ògún/Ọsọọsi/Òrìṣà Oko
14.  Sango/Ọya
15.  Ọbatala/Egúngún/Iyaami/Ọbaluaye
16.  Ifá/Èṣù/Ọ̀ṣun/Ajé/Yemoja/Olókùn                    **
17.  Ogun/Ọsọọsi/Orisa Oko
18.  Sango/Ọya
19.  Ọbatala/Egúngún/Iyaami/Ọbaluaye
20.  Ifá/Èṣù/Ọ̀ṣun/Aje/Yemọja/Olókùn                    ***
21.  Ògún/Ọṣọọsi/Orisa Oko
22.  Sango/Ọya
23.  Ọbatala/Egúngún/Iyami/Ọbaluaye
24.  Ifá/Èṣù/Ọ̀ṣun/Aje/Yemọja/Olokun                    **
25.  Ògún/Ọṣọọsi/Orisa Oko
26.  Sango/Oya
27.  Ọbatala/Egúngún/Iyaami/Ọbaluaye
28.  Ifá/Èṣù/Ọ̀ṣun/Ajé/Yemọja/Olókùn                    **
29.  Ògún/Ososi/Òrìṣà Oko
30.  Sango/Ọya
31.  Ọbatala/Egúngún/Iyami/Ọbaluaye

** Ọrọọrun Ọsẹ Ifá
*** Itadogun Ọsẹ Ifá

AncestralPrideTemple_IFA/ÒRÌSÀ_CALENDAR

IFA/ORISA CALENDAR FOR AUGUST, 2019

 1. Obatala/Egungun/Iyaami/Sanpanna
 2. Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja                    ***
 3. Ogun/Osoosi
 4. Sango/Oya
 5. Obatala/Egungun/Iyaami/Sanpanna
 6. Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja                    **
 7. Ogun/osoosi
 8. Sango/oya
 9. Obatala/egungun/iyaami/sanpanna
 10. Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja                    **
 11. Ogun/Osoosi
 12. Sango/Oya
 13. Obatala/egungun/iyaami/sanpanna
 14. Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja                    **
 15. Ogun/Osoosi
 16. Sango/Oya
 17. Obatala/egungun/iyaami/sanpanna
 18. Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja                    ***
 19. Ogun/Osoosi
 20. Sango/Oya
 21. Obatala/Egungun/Iyaami/Sanpanna
 22. Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja                    **
 23. Ogun/osoosi
 24. Sango/Oya
 25. Obatala/Egungun/Iyaami/Sanpanna
 26. Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja                    **
 27. Ogun/osoosi
 28. Sango/Oya
 29. Obatala/Egungun/Iyaami/Sanpanna
 30. Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja                    **
 31. Ogun/osoosi

 

**    Oroorun ose Ifa
***  Itadogun ose ifa

IFA/ORISA AUGUST CALENDAR (2017)

1.   Ogun/Osoosi/Orisa Oko
2.   Sango/Oya
3.   Obatala/Egungun/Iyaami/Sanpanna
4.   Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja/Olokun             **
5.   Ogun/Osoosi/Orisa Oko
6.   Sango/Oya
7.   Obatala/Egungun/Iyaami/Sanpanna
8.   Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja/Olokun             **
9.   Ogun/Osoosi/Orisa Oko
10. Sango/Oya
11.  Obatala/Egungun/Iyaami/Sanpanna
12.  Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja/Olokun            ***
13.  Ogun/Osoosi/Orisa Oko
14.  Sango/Oya
15.  Obatala/Egungun/Iyaami/Sanpanna
16.  Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja/Olokun             **
17.  Ogun/Osoosi/Orisa Oko
18.  Sango/Oya
19.  Obatala/Egungun/Iyaami/Sanpanna
20.  Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja/Olokun             **
21.  Ogun/Osoosi/Orisa OkoContinue reading