AncestralPrideTemple_IFA/ÒRÌSÀ_CALENDAR

IFA/ORISA CALENDAR FOR FEBRUARY, 2020

1.  Obatala/Egungun/Iyaami/Sanpanna
2.  Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja/Olokun                **
3.  Ogun/Osoosi/Orisa Oko
4.  Sango/Oya
5.  Obatala/Egungun/Iyaami/Sanpanna
6.  Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja/Olokun                **
7.  Ogun/Osoosi/Orisa Oko
8.  Sango/Oya
9.  Obatala/Egungun/Iyaami/Sanpanna
10.  Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja/Olokun                ***
11.  Ogun/Osoosi/Orisa Oko
12.  Sango/Oya
13.  Obatala/Egungun/Iyaami/Sanpanna
14.  Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja/Olokun                **
15.  Ogun/Osoosi/Orisa Oko
16.  Sango/Oya
17.  Obatala/Egungun/Iyaami/Sanpanna
18.  Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja/Olokun                **
19.  Ogun/Osoosi/Orisa Oko
20.  Sango/Oya
21.  Obatala/Egungun/Iyaami/Sanpanna
22.  Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja/Olokun                **
23.  Ogun/Osoosi/Orisa Oko
24.  Sango/Oya
25.  Obatala/Egungun/Iyaami/Sanpanna
26.  Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja/Olokun                ***
27.  Ogun/Osoosi/Orisa Oko
28.  Sango/Oya
29.  Obatala/Egungun/Iyaami/Sanpanna

 

**   Oroorun Ose Ifa
*** Itadogun Ose ifa

AncestralPrideTemple_IFA/ÒRÌSÀ_CALENDAR

IFA /ORISA CALENDAR FOR MARCH, 2019

1.  Sango/Oya
2.  Obatala/Egungun/Iyaami/Sanpanna
3.  Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja/Olokun                             **
4.  Ogun/Osoosi/Orisa Oko
5.  Sango/Oya
6.  Obatala/Egungun/Iyaami/Sanpanna
7.  Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja/Olokun                             **
8.  Ogun/Osoosi/Orisa Oko
9.  Sango/Oya
10.  Obatala/Egungun/Iyaami/Sanpanna
11.  Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja/Olokun                           ***
12.  Ogun/Osoosi/Orisa Oko
13.  Sango/Oya
14.  Obatala/Egungun/Iyaami/Sanpanna
15.  Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja/Olokun                             **
16.  Ogun/Osoosi/Orisa Oko
17.  Sango/Oya
18.  Obatala/Egungun/Iyaami/Sanpanna
19.  Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja/Olokun                             **
20.  Ogun/Osoosi/Orisa Oko X
21.  Sango/Oya
22.  Obatala/Egungun/Iyaami/Sanpanna
23.  Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja/Olokun                             **
24.  Ogun/Osoosi/Orisa Oko
25.  Sango/Oya
26.  Obatala/Egungun/Iyaami/Sanpanna
27.  Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja/Olokun                             ***
28.  Ogun/Osoosi/Orisa Oko
29.  Sango/Oya
30.  Obatala/Egungun/Iyaami/Sanpanna
31.  Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja/Olokun                             **

 

**    Oroorun ose Ifa
***  Itadogun ose ifa

 

AncestralPrideTemple_IFA/ÒRÌSÀ_CALENDAR

IFA /ORISA CALENDAR FOR FEBRUARY, 2019

1.  Sango/Oya
2.  Obatala/egungun/iyaami/sanpanna
3.  Ifa/Esu/Osun/Aje/yemoja                                 **
4.  Ogun/Osoosi/orisa oko
5.  Sango/Oya
6.  Obatala/Egungu/Iyaami/sanpanna
7.  Ifa/Esu/Osun/Aje/yemoja                                 ***
8.  Ogun/osoosi /orisa oko
9.  Sango/Oya
10. Obatala/Egungun/Iyaami/sanpanna
11. Ifa/Esu/Osun/Aje/yemoja                                 **
12. Ogun/osoosi /orisa oko
13. Sango/Oya
14. Obataala/Egungun/Iyami/Sanpanna
15. Ifa/Esu/osun/Aje/yemoja                                 **
16. Ogun/Osoosi/orisa oko
17. sango/oya
18. Obataala/Egungun/Iyami/Sanpanna
19. Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja                                 **
20. Ogun/Osoosi/orisa oko
21. Sango/Oya
22. Obatala/Egungun Iyaami/Sanpanna
23. Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja                                 ***
24. Ogun/osoosi/orisa oko
25. Sango/Oya
26. Obatala/Egungun/Iyami/Sanpanna
27. Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja **
28. Ogun/osoosi/orisa oko

**    Oroorun ose Ifa
***  Itadogun ose ifa